نمونه دوخت هنرجوها

در این بخش ،نمونه کار دوستان عزیزی که با آموزش های رایگان ما، شروع به شماره دوزی کردند و لطف کردن برای ما هم کارای زیباشون رو فرستادن، ببینید

لینک کارهای هنر جویان مجازی